Trong hướng dẫn này, Mình sẽ chỉ cho bạn 10 lệnh YUM được sử dụng nhiều nhất trong Linux. YUM là một hệ thống quản lý gói dòng lệnh được sử dụng trên CentOS AlmaLinux.

Trình quản lý gói YUM (shortcat của “ Yellowdog Updater Modified ”) chịu trách nhiệm quản lý các gói từ kho lưu trữ YUM trên máy chủ tại /etc/yum.repos.d/ . Trong hướng dẫn này, mình sẽ cài đặt, gỡ bỏ, cập nhật các gói phần mềm với ví dụ thực tế.

Các ví dụ về lệnh YUM sẽ được giải thích trên Hệ điều hành CentOS 7 . Giờ thì bắt đầu nào

Điều kiện tiên quyết

 • Cài đặt CentOS 7
 • Đặc quyền của người dùng: người dùng root hoặc không phải root có quyền sudo
centos 7

1. Cập nhật hệ thống

Sau khi cài đặt mới máy chủ, bạn nên cập nhật gói hệ thống lên phiên bản mới nhất hiện có.

yum update -y && yum upgrade -y

Hai lệnh yum này rất thường được sử dụng, sau một số thay đổi như thêm kho lưu trữ và cài đặt hoặc gỡ bỏ các gói.

2. Xóa Yum Cache

Dọn dẹp bộ nhớ đệm yum là để lấy lại dung lượng ổ đĩa. Với lệnh yum clean, chúng ta có thể làm sạch các tiêu đề gói, siêu dữ liệu và các gói.
Để làm sạch tất cả những thứ này, hãy thực hiện các lệnh sau:

 yum clean headers

yum clean metadata

yum clean packages

Để xóa tất cả thông tin ở trên trong một lệnh, hãy thực hiện dòng sau:

yum clean all

3. Tìm kiếm package

Để tìm kiếm một số tên gói cụ thể, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

yum search mariadb

Bạn sẽ nhận được kết quả sau hoặc tương tự như thế này:

[root@vps ~]# yum search mariadb
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.team-cymru.com
 * epel: ftp-chi.osuosl.org
 * extras: ftpmirror.your.org
 * updates: mirror.team-cymru.com
========================================================================= N/S matched: mariadb =========================================================================
mariadb-bench.x86_64 : MariaDB benchmark scripts and data
mariadb-devel.i686 : Files for development of MariaDB/MySQL applications
mariadb-devel.x86_64 : Files for development of MariaDB/MySQL applications
mariadb-embedded.i686 : MariaDB as an embeddable library
mariadb-embedded.x86_64 : MariaDB as an embeddable library
mariadb-embedded-devel.i686 : Development files for MariaDB as an embeddable library
mariadb-embedded-devel.x86_64 : Development files for MariaDB as an embeddable library
mariadb-libs.i686 : The shared libraries required for MariaDB/MySQL clients
mariadb-libs.x86_64 : The shared libraries required for MariaDB/MySQL clients
mariadb-server.x86_64 : The MariaDB server and related files
anope-mysql.x86_64 : MariaDB/MySQL modules for Anope IRC services
mariadb.x86_64 : A community developed branch of MySQL
mariadb-test.x86_64 : The test suite distributed with MariaD
percona-xtrabackup.x86_64 : Online backup for InnoDB/XtraDB in MySQL, Percona Server and MariaDB

4. Cài đặt gói

Tiếp theo, mình sẽ cài đặt gói MariaDB, vì mình đã liệt kê thành công với lệnh tìm kiếm ở trên. Để cài đặt gói máy chủ mariadb, hãy thực hiện lệnh sau:

yum install mariadb-server

5. Cài đặt lại gói

Giả sử rằng cài đặt của lệnh trước đó đã bị lỗi bằng cách nào đó và gói không được cài đặt đúng cách.

Bạn có thể dễ dàng cài đặt lại gói bằng lệnh dưới đây:

yum reinstall mariadb-server

6. Cập nhật gói cụ thể

Ở phần đầu của hướng dẫn này, Mình đã cập nhật toàn bộ hệ thống cho các gói để có phiên bản mới nhất.
Bạn có thể cập nhật một gói cụ thể nếu không muốn đợi quá trình cập nhật lâu hơn. Để cập nhật gói MariaDB, hãy thực hiện lệnh sau:

yum update mariadb-server

7. Thông tin về một gói cụ thể

Nếu chúng ta muốn biết thêm về một số gói, về phiên bản, kích thước, bản phát hành hoặc một số thông tin khác, chúng ta có thể thực hiện lệnh sau:

yum info mariadb-server

Bạn sẽ nhận được đầu ra tương tự như sau:

[root@vps ~]# yum info mariadb-server
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.team-cymru.com
 * epel: ftp-chi.osuosl.org
 * extras: ftpmirror.your.org
 * updates: mirror.team-cymru.com
Installed Packages
Name    : mariadb-server
Arch    : x86_64
Epoch    : 1
Version   : 5.5.68
Release   : 1.el7
Size    : 58 M
Repo    : installed
From repo  : base
Summary   : The MariaDB server and related files
URL     : http://mariadb.org
License   : GPLv2 with exceptions and LGPLv2 and BSD
Description : MariaDB is a multi-user, multi-threaded SQL database server. It is a
      : client/server implementation consisting of a server daemon (mysqld)
      : and many different client programs and libraries. This package contains
      : the MariaDB server and some accompanying files and directories.
      : MariaDB is a community developed branch of MySQL.

8. Xóa Package

Để loại bỏ gói cụ thể mà bạn không muốn nữa, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

yum remove mariadb-server

Sau khi xóa gói MariaDB thành công, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Running transaction
 Erasing  : 1:mariadb-server-5.5.68-1.el7.x86_64                                                         1/1
warning: /var/log/mariadb/mariadb.log saved as /var/log/mariadb/mariadb.log.rpmsave
 Verifying : 1:mariadb-server-5.5.68-1.el7.x86_64                                                         1/1

Removed:
 mariadb-server.x86_64 1:5.5.68-1.el7

Complete!

9. Kho lưu trữ Yum

Để kiểm tra tất cả các kho lưu trữ YUM đã kích hoạt, hãy thực hiện lệnh sau:

yum repolist

Bạn sẽ nhận được kết quả sau:

[root@vps ~]# yum repolist
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.team-cymru.com
 * epel: ftp-chi.osuosl.org
 * extras: ftpmirror.your.org
 * updates: mirror.team-cymru.com
repo id                              repo name                                            status
base/7/x86_64                           CentOS-7 - Base                                         10,072
epel/x86_64                            Extra Packages for Enterprise Linux 7 - x86_64                         13,755
extras/7/x86_64                          CentOS-7 - Extras                                         509
updates/7/x86_64  

10. Lịch sử YUM

Để xem tất cả các lệnh yum bạn đã thực hiện trước khi có thể sử dụng lệnh lịch sử yum:

yum history

Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như thế này nếu bạn đã thực hiện tất cả các lệnh yum từ các bước trước:[root@vps ~]# yum history
Loaded plugins: fastestmirror
ID   | Command line       | Date and time  | Action(s)   | Altered
-------------------------------------------------------------------------------
  53 | remove mariadb-server  | 2022-05-06 02:16 | Erase     |  1 EE
  52 | reinstall mariadb-server | 2022-05-06 01:36 | Reinstall   |  1
  51 | update -y        | 2022-05-05 02:38 | I, U      |  7
  50 | remove kernel-3.10.0-116 | 2022-04-05 04:27 | Erase     |  1
  49 | update          | 2022-04-05 04:14 | I, U      |  16

Kết luận

Trên đây mình đã giải thích về 10 lệnh YUM phổ biến nhất trong Linux. Như bạn có thể thấy, các lệnh đã được giải thích theo thứ tự bạn nên sử dụng nếu bạn muốn cài đặt và cập nhật các gói trên máy chủ của mình. Tất nhiên, cuối cùng, bạn sẽ xóa các gói bạn không cần.

Tác giả

Gim