MongoDb hoặc Mongo là một cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở phổ biến nhất. Nó không dựa trên cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Nó sử dụng các lược đồ động dựa trên JSON có thể chỉnh sửa bất cứ lúc nào.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách cài đặt MongoDB trên máy chủ Ubuntu 22.04 của mình. Bạn cũng sẽ học cách định cấu hình kết nối từ xa với cơ sở dữ liệu Mongodb của mình.

Thiết lập này được thử nghiệm trên Google Cloud, vì vậy nó sẽ hoạt động tốt trên các VPS, máy chủ cloud khác chạy Ubuntu 22.04.

Điều kiện bắt buộc

Máy chủ Ubuntu 22.04 có quyền truy cập sudo.

Thiết lập máy chủ ban đầu

Bắt đầu bằng cách cập nhật các gói máy chủ lên phiên bản mới nhất hiện có.

sudo apt update
sudo apt dist-upgrade -y

Cài đặt các gói bắt buộc

Bạn có thể cần cài đặt gnupg để nhập khóa. Nó không cần thiết vì nó có thể được cài đặt theo mặc định. Trong trường hợp chưa có, bạn có thể cài đặt bằng lệnh sau.

sudo apt install gnupg

Cài đặt Libssl1

Bạn cần cài đặt libssl1 để cài đặt MongoDb trên Ubuntu 22.04, nếu không bạn sẽ gặp lỗi tương tự như bên dưới.

The following packages have unmet dependencies:
mongodb-org-mongos : Depends: libssl1.1 (>= 1.1.1) but it is not installable
mongodb-org-server : Depends: libssl1.1 (>= 1.1.1) but it is not installable
mongodb-org-shell : Depends: libssl1.1 (>= 1.1.1) but it is not installable

Để cài đặt libssl1, hãy làm theo các bước dưới đây.

echo "deb http://security.ubuntu.com/ubuntu impish-security main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/impish-security.list
sudo apt update
sudo apt install libssl1.1

Bây giờ bạn đã cài đặt tất cả các gói yêu cầu trước của mình và bạn có thể tiến hành cài đặt MongoDB.

Cài đặt MongoDB

Ở đây chúng ta sẽ cài đặt MongoDB Community Edition với LTS bằng apt .

Phiên bản mới nhất hiện tại của MongoDB tại thời điểm bài viết này là 5.0.8.

Nhập khóa công khai bằng lệnh sau.

wget -qO - https://www.mongodb.org/static/pgp/server-5.0.asc | sudo apt-key add -

Thêm kho lưu trữ MongoDB vào danh sách nguồn.

Chúng ta sẽ sử dụng kho Focal Fosa vì tính đến thời điểm viết bài này, MongoDB Community Edition không có kho lưu trữ riêng cho Jammy Jellyfish (Ubuntu 22.04).

Kho lưu trữ Focal Fosa đang được phát triển tích cực và tương thích với Jammy Jellyfish.

echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/5.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-5.0.list

Cập nhật các gói và cài đặt MongoDB.

sudo apt update
sudo apt install -y mongodb-org

Sau khi cài đặt hoàn tất, cho phép MongoDB khởi động khi khởi động hệ thống.

sudo systemctl enable mongod

Khởi động máy chủ MongoDB.

sudo service mongod start

Bạn có thể xem trạng thái bằng lệnh sau.

sudo service mongod status
Output
● mongod.service - MongoDB Database Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mongod.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2022-05-30 08:49:02 UTC; 7s ago
Docs: https://docs.mongodb.org/manual
Main PID: 3739 (mongod)
Memory: 99.3M
CPU: 444ms
CGroup: /system.slice/mongod.service
└─3739 /usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf

Định cấu hình MongoDB

Bây giờ chúng ta có thể bảo mật MongoDB, cấu hình MongoDB để chấp nhận các kết nối từ xa và cũng có thể tạo cơ sở dữ liệu mới.

Bảo mật MongoDB

Chỉnh sửa tệp cấu hình MongoDB.

sudo nano /etc/mongod.conf

Xuống phần bảo mật #security và bỏ ghi chú nó và bật authorization. Chỉnh sửa cuối cùng sẽ trông như dưới đây.

security:
authorization: enabled

Bật kết nối từ xa

Để kích hoạt kết nối từ xa, bạn cần chỉnh sửa cùng một tệp và thêm IP nội bộ hoặc IP riêng của bạn vào các giao diện mạng. Cấu hình của bạn sẽ giống như bên dưới.

net:
port: 27017
bindIp: 127.0.0.1,10.128.15.214

Thay thế 10.128.15.214 bằng địa chỉ IP của bạn.

Mở Firewall nếu bạn đã cấu hình cho cổng 27017.

Khởi động lại MongoDB để các thay đổi có hiệu lực.

sudo systemctl restart mongod

Xác nhận xem MongoDB có cho phép kết nối từ xa hay không bằng lệnh sau.

sudo lsof -i | grep mongo

Bạn sẽ nhận được một đầu ra tương tự như bên dưới.

mongod 3866 mongodb 12u IPv4 33773 0t0 TCP instance-1.c.project_id.internal:27017 (LISTEN)
mongod 3866 mongodb 13u IPv4 33774 0t0 TCP localhost:27017 (LISTEN)

Tạo người dùng quản trị MongoDB

Kết nối với MongoDB shell bằng lệnh mongosh.

mongosh
Outut
Current Mongosh Log ID: 62948cd79def2ce0319469d5
Connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+1.4.2
Using MongoDB: 5.0.8
Using Mongosh: 1.4.2

Thay đổi cơ sở dữ liệu quản trị.

use admin

Tạo người dùng quản trị với tất cả các quyền và mật khẩu thiết lập.

db.createUser({user: "admin" , pwd: passwordPrompt() , roles: [{ role: "userAdminAnyDatabase" , db: "admin"}]})

Nhập exit để thoát khi hoàn thành.

Bây giờ bạn có thể sử dụng chuỗi kết nối sau để kết nối với MongoDB.

mongodb://admin:password@External-IP:27017/database

Kết luận

Bây giờ bạn đã học cách cài đặt và thiết lập MongoDB trên Ubuntu 22.04 cũng như cấu hình các kết nối từ xa.

Cảm ơn vì đã dành thời gian. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề hoặc bất kỳ phản hồi nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

abandoned cart active office 2019 aliexpress dropshipping All-in-One Unlimited All in One best seo wordpress theme crack office 2010 cài đặt magento 2 cài đặt tengine Câu hỏi thường gặp Shopify download office 2019 e-commerce foreign Ecommerce elasticsearch Elementor Pro Elementor Pro 3.9 Elementor Pro 2023 Elementor Pro Free FAQ FAQ Shopify Google Ads hướng dẫn cài đặt magento hướng dẫn seo wordpress keyword planner khoảng trống ecommerce kinh doanh dropshipping Kinh doanh quốc tế Laravel Laravel Group Laravel routing magento 2 microsoft office 2019 MongoDB Máy chủ tengine Mô tả sản phẩm nhà cung cấp dropshipping nhà cung cấp sản phẩm Route Sao chép website WordPress seo wordpress hiệu quả Shopify Việt nam suppliers 2022 Tengine Tengine vs nginx Webserver

Tác giả

Gim